ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 2, 2008 г., ІІІ (LІ), ISSN - 1312-6628

50 години научно-методическо списание по география
Поздравление 1, Поздравление 2
Тема на броя: Глобалното затопляне
This issue’s topic: Global warming
  • Електронни тестове по география за кандидатстудентите в ЮЗУ
  • Документ на IGU за културното разнообразие
  • 140 години от рождението на проф. Анастас Иширков
  • Научни форуми
  • Портрети – Тодор Гладков
  • Пътешествия - В джунглите на Калимантан
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S


Духовно огледало. Великите българи за ... българите
Spiritual mirror. The great Bulgarians about… the Bulgarians

*** Алеко Константинов (по случай 145-годишнината от рождението му)
*** Aleko Konstantinov (145th Anniversary of his birth)
стр. 3

География. Глобалните промени
Geography. Global changes

Г. Балтаков - Съвременното глобално затопляне започна след края на последното глобално захлаждане
G. Baltakov: The present Global Warming began after the end of the last Global Cooling
стр. 8
П. Ножаров - Режим на температурата на въздуха на вр. Мусала за периода 1933-2007 г.
P. Nojarov: Air temperature variability and change at peak Moussala for the period 1933-2007
стр. 14

Първи стъпки в науката
First steps in science

Д. Димитров - Замръзвало ли е Черно море?
D. Dimitrov: Has Black sea ever frozen?
стр. 20

Нови книги
New books

Б. Рангелов - Една интересна, полезна и много актуална книга
B. Rangelov: An interesting, useful and up-to-date book
стр. 21
*** Нов енциклопедичен справочник за мореплавателите и пътешествениците
*** A new encyclopedic reference book for navigators and explorers
стр. 21

Научни форуми
Scientific events

П. Стоева – Глобалното затопляне – въпроси без отговори
P. Stoeva: Global warming: questions without answers
стр. 22
В. Андрейчук, Уp. Мига-Пентек (Полша) - Международна конференция “Методология на ландшафтните изследвания” (3-5 март 2008, Криница, Полша)
W. Andrejczuk, Ur. Myga-Piatek (Poland): International Conference "Мethodology of landscape research" (Krynica, Poland 3rd – 5th March 2008)
стр. 24

Методика на обучението. Документация
Methods of education. Documentation

Ив. Дреновски, Д. Дурева - Изготвяне на кандидатстудентски тестове по география на България чрез използване на системата за електронно обучение Moodle
Iv. Drenovski, D. Dureva: Development of University Entrance Tests in Geography of Bulgaria in Learning Management System “Moodle”
стр. 26
*** Международна декларация за географското обучение по културно разнообразие
*** The International declaration of Geographical education and Cultural Diversity
стр. 31

Юбилеи - 140 години от рождението на акад. проф. д-р Анастас Иширков
Anniversaries: 140 years since the birth of Academician Professor Dr. Anastas Ishirkov

Ан. Иширков – Потик за реформи в учебния план по география
An. Ishirkov: An incentive to reforms in the Geography school curriculum
стр. 33
П. Михайлов - Кореспонденцията на проф. Анастас Иширков до Васил Н. Златарски
Приложение
P. Mihailov: The Correspondence of Professor Anastas Ishirkov with Vasil N. Zlatarski
стр. 38

In Honorem
*** Т. Гладков на 70 години
*** T.Gladkov - 70th Anniversary
стр. 43

Обратна връзка
Feedback

М. Пенерлиев – предложения за дискусия
M. Penerliev: some suggestions for discussion
стр. 45

Пътешествия
Travels

Р. Пенин - Индонезия – географски етюди. 2. Из джунглите на Калимантан – среща с орангутаните
R. Penin: Indonesia: Geographic etudes. 2. Through the jungles of Kalimantan: meeting the orangutans
стр. 46

Фотогалерия (ІV корица):
Хладилниците на Земята: Антарктика - о-в Ливингстън (горе) и Арктика - и о-ви Шпицберген (Свалбард, Норвегия) (долу) .
® Росица Кендерова
® Wojciech Puchejda (Полша)