Карстът в България

Карстът е световен природен феномен със своя специфика, която го прави силно уязвим на природни и антропогенни въздействия, особено на фона на задълбочаващите се глобални промени.


Разпространение на карста в България (по В. Попов, 2002)

България е сред държавите с най-голям относителен дял на карстовите територии – ок. 25% с повече от 6000 пещери. Но българският карст е и уникален със своето разнообразие: изключително съчетание от морфогенетични типове карст с голям пространствен обхват (от 2914 м в Пирин до -120 м по Северното Черноморско крайбрежие). Те са развити в богата палитра от скални формации (предимно карбонатни – варовици, доломити, мрамори) с широк възрастов диапазон (от протерозоя до холоцена със съвременните карстолити – бигори и травертини).

Разнообразието се подсилва и от проявите на хидротермално окарстяване (каверни с дълбочина над 1350 м, установени със структурни сондажи в района на Ерма река, Западни Родопи) и от разкритията на погребан палеокарстов релеф с едни от най-големите каолинови находища с карстов генезис (Североизточна България). Не буди съмнение, че карстът в България е уникална природна лаборатория, в която са съхранени следи и от хилядолетно човешко присъствие.

Но независимо от широкото си разпространение, карстът и неговата специфика продължават да бъдат слабо познати за българската общественост, вкл. и за институциите, отговарящи за карстовите територии и ресурси. А това неизбежно води до много сериозни социално-икономически проблеми в карстовите райони, които обикновено са и сред най-бедните. Затова е парадоксално, че и през 21 в. карстът в България продължава да бъде „terra incognita”. Една от основните причини е липсата на специализирана научна институция по карстология в България, независимо от отдавна доказаната остра необходимост от такава. Тази празнина до известна степен се компенсира от Експерименталната лаборатория по карстология в НИГГГ-БАН, която въпреки ограничените институционални възможности и ресурси, разработва богата палитра от методики, модели, идеи и инициативи.