ПУБЛИКАЦИИ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ НА КАРСТОЛОГИЯТА


 1. Stefanov, P. Innovations in geographical education? Wasted opportunities. SocioBrains, 78, 2021, 624-668 (in Bulgarian)
 2. Turek, K., P. Stefanov, S. Kyurkchiev. Radon activity concentrations in selected caves in the Western Rhodopes with different ventilation regime. SocioBrains, 78, 2021, 52-84 (in Bulgarian)
 3. Стефанова, Д., П. Стефанов. Пещерният туризъм в България в условията на COVID кризатa. В: Туризмът и глобалните кризи. Сб. доклади от международна научна конференция, организирана от катедра „Туризъм“ на Стопанския фак. на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (21 април 2021 г.), 2021, с. 598-611.
 4. Andreychouk, V, P. Stefanov. Some methodological remarks concerning of karst studies from the system approach perspective. Problems of Geography, 1, 2021, 12-24.
 5. Jelev, G., D. Stefanova, P. Stefanov. Land Cover and land use change in karst region Devetashko plateau. Aerospace Research in Bulgaria, 33, 2021, 51-78.
 6. Stefanova, D., P. Stefanov. Socio-economic problems in vulnerable karst territories (case study of Brestnitsa karst area). SocioBrains, 78, 2021, 322-342 (in Bulgarian)
 7. Nojarov P., P. Stefanov, K. Turek. 2020. Influence of some climatic elements on radon concentration in Saeva Dupka Cave, Bulgaria. International Journal of Speleology, 2020, 49 (3), 235-248.
 8. Стефанов П. Интегриран мониторинг на пещерната система Съева дупка (Спелео-МИКС „Съева дупка”). Проблеми на географията, 4, 2020, 3-40.
 9. Стефанов, П. Международен научно-практически форум „Защитени карстови територии – законодателство, туризъм, мониторинг (ProKARSTerra`2019)“. Проблеми на географията, 3, 2020, 3-10.
 10. Turek К., P. Stefanov, H. Orčíková. Radon (Rn-222) concentration in Saeva dupka cave and estimation of effective doses for guides. Пробл. на географията, 3, 2020, 101-117. (in Bulgarian)
 11. Кюркчиев, Ст. Микроклимат в моделни карстови пещери в Западните Ро¬допи. Проблеми на географията, 2020, кн. 3, 118-135.
 12. Botev Е., V. Protopopova, I. Popova, P. Stefanov. Seismic monitoring in Bulgaria and some interconnections. Пробл. на географията, 3, 2020, 136-143.
 13. Стефанов П., Д. Стефанова, К. Турек. Микроклиматични и радиационни условия и здравни рискове в туристическите пещери в България (на базата на резултати от интегриран мониторинг). Проблеми на географията, 3, 2020, 47-100.
 14. Стефанова Д., П. Стефанов, Г. Желев. Промени в земното покритие и земеползването в избрани моделни карстови райони на България. Проблеми на географията, 3, 2020, 157-186.
 15. Stefanov, P., D. Stefanova. The First International Competition for students "Karst - the last „white spot” on the planet Earth" – results and perspectives. SocioBrains, 66, 2020, 199-230. (in Bulgarian)
 16. Желев, Г., Д. Стефанова, П. Стефанов, Д. Бонев, А. Стоянова, Д. Чолакова. ГИС проект за изследване на карста в Р. България. Год. на Деп. „Природни науки“, 2018-2019, Изд. на Нов български университет, 2020, с. 52-57.
 17. Turek K., P. Stefanov, H. Orčíková. Monitoring of Radon concentrations in Bulgarian show caves (with assessment of radiation risk). SocioBrains, 66, 2020, 17-31.
 18. Stefanova D., P. Stefanov. Fourth International Competition “Karst under protection – gift for the future generations” `2019 (results and conclusions). SocioBrains, 66, 2020, 180-198. (in Bulgarian)
 19. Stefanova D., P. Stefanov. Administration and management of tourist caves in Bulgaria. SocioBrains, 54, 2019, 411-429. (in Bulgarian)
 20. Stefanov P., D. Stefanova. Innovative education for/through karst. SocioBrains, 54, 2019, 600-627. (in Bulgarian).
 21. Кюркчиев, Ст. Микроклиматична характеристика на пещерата Челевечницата в Западните Родопи. Изв. Бълг. географско д-во, 2019, том 41, 10-17.
 22. Stefanova D., P. Stefanov. Current state and problems of cave tourism in Bulgaria. In: Traditions and Innovations in Contemporary Tourism, Cambridge Scholars Publishing, 20, 2018, 170-189.
 23. Vaishar, A., J. Zapletalová, P. Dvořák, D. Stefanova, Е. Tcherkezova. Recent population development in sensitive karst areas: Case studies Moravian Karst (Czech Republic) and Devetaki Plateau (Republic of Bulgaria). Problems of Geography, 3-4, 2018, 88-110
 24. Andrejczuk, W., P. Stefanow. Podstawowe zasady ochrony krajobrazu krasowego i jaskiń. Acta Geographica Silesiana, 11/1(25), WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2017, s. 5–10 (in Polish)
 25. Stefanov, P., K. Turek, I. Svetlik, M. Briestensky. Radon and fault displacements in Bacho Kiro cave (Bulgaria) related to closely situated earthquakes. In: Proceeding papers of the 5th International Scientific conference "Geographical Sciences and Education" (November 4-5, 2016, Shumen). University Press “Episkop Konstantin Preslavski”, Shumen, 2016, pp. 49-56.
 26. Stephanova, D., A. Vaishar, J. Zapletalová, P. Stefanov, P. Nojarov. Comparative analysis and evaluation of tourism practices in protected karst territories in Bulgaria and Czech Republic: case studies nature park „Shumensko plato” (Bulgaria) and PLA „Moravský kras” (Czech Republic). In: Proceedings of the Fifth international conference "Geographical Sciences and Education" (4-5 November 2016, Shumen), University Press “Episkop Konstantin Preslavski”, Shumen, 2016, pp. 291-300.
 27. Стефанов, П., Д. Стефанова. „Пътуващо училище за карста” – нова форма за учене през целия живот. В: Сб. Научни трудове от Петата международна научна конференция „Географски науки и образование” (Шумен, 4-5.11.2016), Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2016, с. 380-390.
 28. Turek, K., P. Stefanov, I. Svetlik, H. Orcikova, P. Simek. Radon and CO2 concentration screening in Bulgarian caves. International Journal of Geoheritage, Darswin Publishing House, 2015, 3(2): 14-23.
 29. Stefanov, P. Protected karst territories: Lifelong Learning. International Journal of Geoheritage, Darswin Publishing House, 2015, 3(2): i-vi
 30. Briestenský, M., M. D. Rowberry, J. Stemberk, P. Stefanov, J. Vozár, S. Šebela, Ľ. Petro, P. Bella, Ľ. Gaal. Evidence of a tectonic pressure pulse provided by the monitoring of aseismic transient deformations in the Balkan Peninsula and elsewhere on the Eurasian Plate. Geol. Carpathica, October 2015, 66, 5: 427-438.
 31. Tyc, A., P. Stefanov. Marian Pulina – ounder of polish-bulgarian karst initiatives. In: Proceedings of International Scientific and Practical Conference Protected Karst Territories – Education and Training (September 23-26, 2015, Sofia, Bulgaria), НИГГГ-БАН, ИК “ТерАРТ”, С., 2015, 6-12.
 32. Turek, K., P. Stefanov, I. Svetlik, H. Orcikova, P. Simek, T. Kořínková. Radon and CO2 concentration screening in Bulgarian caves. In: Proceedings of International Scientific and Practical Conference Protected Karst Territories – Education and Training (September 23-26, 2015, Sofia, Bulgaria), НИГГГ-БАН, ИК “ТерАРТ”, С., 2015, 32-43.
 33. Stefanova, D. Travelling summer scool for karst in Bulgaria - first results. In: Proceedings of International scientific-practical conference „Protected Karst Territories – Education and Training” (September 23-26, 2015, Sofia), ТерАрт, Sofia, 129-133.
 34. Stefanov, P., K. Turek, I. Svetlik, M. Guelev. Experimental radiological monitoring in the Saeva dupka cave (Bulgaria). In: Proceedings "30 years Department of Geography in "St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo”. IVIS Publishing House, 2014, pp. 73-81.
 35. Стефанов П., Д. Стефанова. Образователната стратегия „ProKARSTerra-Edu” – интеграция между съвременни научни концепции за карста и образователната концепция „Учене през целия живот”. В: Сб. доклади „30 години катедра География във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, Изд. „ИВИС”, 2014, с. 82-89.
 36. Briestenský M., P. Stefanov, M. D. Rowberry. The first results from new underground extensometric laboratories established in caves in Bulgaria. In: Proceeding papers of the Third International Conference “Geographical Sciences and Education” (12 September 2014, Shumen University). University Press, Shumen, 2014, 48-53.
 37. Стефанов, П., Д. Стефанова. Резултати и изводи от Международния конкурс “Карст под защита – дар за поколенията”. В: Сб. доклади от Третата междунар. конференция „Географски науки и образование” (12 септември 2014 г., Шумен). Унив. изд., Шумен, 2014, 296-304.
 38. Стефанов П. Моделът „Спелео-МИКС Бисерна”. В: Сб. доклади от Втората международна научна конференция „Географски науки и образование“ (1-2 ноември 2013, Шумен). Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2013, с. 34-48.
 39. Stefanov, P., K. Turek, I. Svetlik. First results of experimental Radiological monitoring in the cave Biserna (Natural park "Shumen Plateau", Bulgaria). In: Collection research papers of the Second International Conference “Geography and Education” (1-2 November 2013, Shumen University). University Press, Shumen, 2013, pp. 26-33.
 40. Стефанова, Д. Ролята на карстовите туристически обекти като солидаризиращ фактор между различните поколения в България. В: Семейство и солидарност между поколенията (научна конференция, 17–18 октомври 2012 г., София), Изд. „Проф. М. Дринов", С., 2013, 153-167.
 41. Stefanov, P., D. Stefanova, D. Mikhova, L. Štefka. ProKARSTerra–Edu – a karst-educational project. In: Proceedings of the 16th International Congress of Speleology (July 21-28, 2013, Brno, Chech Republyc). Prague, Volume 1, 2013, 307-311.
 42. Stefanov, P., D. Stefanova, D. Mikhova, L. Štefka. ProKARSTerra–Edu – a karst-educational project. Poster on the 16th International Congress of Speleology (July 21-28, 2013, Brno, Chech Republyc).
 43. Stefanov, P. Bulharsko-česká spolupráce v karstologii – obrozeni tradic. In: JESKYNÉ 2011, Ročenka Správy jeskynií České republiky, Praha, 2012, s. 122-123 (in Czech).
 44. Стефанова, Д. Експериментален модел на анкетно проучване като част от система за социално-икономически мониторинг на ПП "Шуменско плато". ГЕОграфия`21, 3, 2011, 17-26.

 45. Стефанова, Д. Резултати от тестване на експериментален социално-икономически мониторинг в ЗМ „Триградско ждрело” и прилежащите и територии. В: Сб. доклади от Юбелейна научна конференция с международно участие „Човекът и Вселената” (6-8 октомври 2011, Смолян) - част 4, 2011, с. 918-934.
 46. Světlík, I., M. Molnár, M.Váňa, V. Michálek, P. Stefanov. Estimation of 14CO2 amount in the atmosphere. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (2009) 281, s. 137-141.
 47. Стефанов, П. Първа координационна среща по международен проект за комплексен мониторинг на защитени карстови територии. ГЕОграфия `21, 4, 2009, с. 57-63.
 48. Ninov, N., P. Stefanov, M. Iliev. On some problems of soil research in Protected karst territories (exemplified by the Shumensko plateau Natural park in Bulgaria). In: Management travnich porostu krasovych oblasti (Sbornik mezinarodni conference, Chata Macocha 16-18.9.2009), MZLU - Brno, 2009, s. 13.
 49. Stefanov, Р., M. Yordanova, D. Stefanova, D. Mikhova. Project for experimental model for complex monitoring of Protected karst territories. In: Management travnich porostu krasovych oblasti (Sbornik mezinarodni conference, Chata Macocha 16-18.9.2009), MZLU - Brno, 2009, s. 28-38.
 50. Stefanova, D., P. Stefanov. Experimental survey research aiming at management оf Рrotected karst territories in Вulgaria. In: Management travnich porostu krasovych oblasti (Sbornik mezinarodni conference, Chata Macocha 16-18.9.2009), MZLU - Brno, 2009, s. 39-47.
 51. Světlík, I, P. Stefanov, L. Tomášková. Monitorování 14CO2 ve vzduchu krasových jeskyní s použitím pasivních vzorkovačů. In: Management travnich porostu krasovych oblasti (Sbornik mezinarodni conference, Chata Macocha 16-18.9.2009), MZLU - Brno, 2009, s. 48-54.
 52. Svetlik I., P. Stefanov, M. Vana, M. Molnar, V Michalek. Significance of Atmospheric 14CO2 Monitoring on the Global and Regional Scale. In: Proc. International Scientific Conference „Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation“ (April 17-18, 2008, Sofia, Bulgaria). – “St. Kl. Ohridski” Uni. Press, S., 2009, s. 109-115.
 53. Андрейчук, В., П. Стефанов. Принципы охраны карстовых территорий. Спелеологiя i карстологiя, 2008, 1, 54-59.
 54. Ножаров, П., Д. Стефанова. Анкетна оценка на индикатори за устойчив туризъм (антропогенни ресурси и социално-икономическа среда) в ПП “Русенски Лом”. Управление и устойчиво развитие, № 3-4, 2008, 180-188.
 55. Stefanov, P., E. Gachev, P. Nojarov. Observation of Terrestrial Processes in Model High Mountain Geosystems around the Peaks Mussala (Rila Mountain) and Vihren (Pirin Mountain). Глобални изменения, околна среда, устойчиво развитие на обществото и мрежата на високопланинските обсерватории (BEOBAL конференция, 21-25 март 2007, Гюлечица, България), ИЯИЯЕ-БАН, С., 2007, с. 145-154.
 56. Stefanov, Р. Physical-geographical characteristics of the Western Rhodopes. In: Biodiversity of Bulgaria. 3. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece), Beron, P. A. Popov (eds.), Pensoft & Nat. Mus. Natur, Hist., Sofia, 2006, 15-79.
 57. Stefanov P. First scientific forum in Вulgaria аbout Рrotected Кarst Territories. Problems of the Geograpgy, 1-2, 2006, рр. 156-160.
 58. Стефанов, П. Проф. Мариан Пулина (1936-2005). Пробл. на географията, 1-2, 2006, 161-166.
 59. Андрейчук, B., П. Стефанов. Карстовите геосистеми и принципите за опазване на карстови територии. ГЕОграфия '21, 2006, 1, с. 5-11.
 60. Стефанов, П. Резултати от първия научен форум в България за защитените карстови територии. ГЕОграфия '21, 1, 2006, 23-25.
 61. Yordanova, М., Z. Mateeva, A. Galabov, D. Stefanova, I. Drenovski, M. Varbanov, P. Nojarov. Testing of evaluative models for sustainable tourism in conditions of protected areas. Scientific Articles Ecology 2006, Part 2, Burgas, Science Invest LTD, pp. 34-44. (in Bulgarian)
 62. Йорданова, М., З. Матеева, И. Дреновски, Д. Стефанова, А. Гълъбов, П. Ножаров, М. Върбанов. Адаптиране на индикатори за устойчив туризъм към условията на защитени територии. Mathematic and Natural sciences. Volume 2 (Proceedings of the international scientific conference 8-11.06.2005, Blagoevgrad), 2005, с. 239-247.
 63. Стефанов, П., М. Илиев. Предварителни резултати от експерименталното изграждане на подземен кадастър на карста (на примера на пещерата Зандана в Шуменското плато). В: Сб. Доклади от Осма национална конференция по спелеология „Спелео‘ 2002“ (11-13 октомври Стара Загора), Ст. Загора, 2004, с. 18-27.
 64. Стефанов, П. Съвременни географски аспекти на карстологията в България. В: Сб. Доклади от Осма национална конференция по спелеология „Спелео‘ 2002“ (11-13 октомври Стара Загора), ТД „Сърнена гора”, Ст. Загора, 2004, с. 64-71.
 65. Нинов, Н., П. Стефанов. Закономерности на почвите и почвената покривка върху карстови терени (на примера на Кьошковете, Шуменско плато). В: Сб. научни трудове от Юбилейна научна конференция, посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет (30.10 - 1.11.2001 г., Шумен), Унив. изд. "Еп. К. Преславски", Шумен, 2003, 66-82.
 66. Stefanov, P., G. Alexiev, M. Iliev, S. Matev, J. Mitev. Models of periglacial morphogenesis (International Project Proposal). In: Hing mountain observatories and the challenges of the 21st century (Himontonet European workshop, 28 June - 3 July 2003, Borovetz, Bulgaria), Observatorire de montagne de Moussa OM 2, Sofia, INRNE-BAS, fascicule 9, 2003, 240-243.
 67. Стефанов, П. Релеф: Морфографска характеристика. В: География на България, Част първа: Физическа география, С.: Изд. ФорКом, 2002, с. 29-43.
 68. Стефанов, П., М. Илиев, Д. Стефанова, Д. Иванова, К. Левков, М. Николов, С. Станева. Рекреационно-туристически потенциал на ПП "Шуменско плато". В: Сб. доклади от Юбилейна научна конференция "Туризмът през XXI век" (29 ноември 2002, София), С., 2002, с. 379-390.
 69. Стефанов, П. Приносите на проф. Д. Яранов за развитието на карстологията в България. В: Сб. доклади от Научна конференция с международно участие в памет на проф. Д. Яранов (Варна, 9-12 септември 2002), Т. 1., ИК „ТерАРТ”, С., 2002, с. 67-78.
 70. Лазарова, М., Л. Филипович, П. Стефанов. Късноледникова и холоценска динамика на растителността в мест. Широка поляна (Зап. Родопи). В: Сб. доклади от Научна конференция с международно участие в памет на проф. Д. Яранов (Варна, 9-12 септември 2002), Т. 2, ИК „ТерАРТ”, С., 2002, с. 54-64.
 71. Нинов, Н., П. Стефанов, М. Илиев Предварителен модел за кадастър на почвената покривка в карстови терени с оглед устойчивото развитие на защитени територии (на примера на Природен парк "Шуменско плато"). В: Сб. доклади от Научна конференция с международно участие в памет на проф. Д. Яранов (Варна, 9-12 септември 2002), Т. 2, ИК „ТерАРТ”, С., 2002, с. 355-369.
 72. Стефанов, П., М. Илиев, Н. Нинов, М. Николов, Ст. Станева, Д. Иванова - Първи резултати от изграждането на специализиран кадастър на ПП "Шуменско плато" като съвременен инструмент за паркоустройство. В: Сб. доклади от Научна конференция с международно участие в памет на проф. Д. Яранов (Варна, 9-12 септември 2002), Т. 3, ИК „ТерАРТ”, С., 2002, с. 276-285.
 73. Стефанов, П. Зандана. В: 40 години пещерен клуб в гр. Шумен (1961-2001), САК “Хадес”, Шумен, 2001, с. 63.
 74. Стефанов, П. Тайните понори. В: 40 години пещерен клуб в гр. Шумен (1961-2001), САК “Хадес”, Шумен, 2001, с. 57-59.
 75. Михова Д., П. Стефанов. Въвеждане на ГИС в научните и приложните изследвания на карста в България. В: Сб. доклади от Международна научна сесия 50 години Географски институт на БАН, С., 2000, 147-155.
 76. Stefanov, P. Prof. Vladimir Yordanov Popov (7.03.1912-19.09.1998). Kras I speleologia. T. 10 (XIX). Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, Katowice, 2000, 155-156.
 77. Mikhova D., Stefanov P. Gis-based Modeling of Karst Geosystems. In: Towards Digital Earh /Proceedings of the International Symposium on Digital Earth, Nov. 29 - Dec. 2, 1999, Beijing, China), Science Press, 1999, 1-5 (online)
 78. Бендерев, А., Б. Великов, П. Стефанов. Химичен състав на водите от Настан-Триградския карстов басейн. Сп. на Бълг. геол. д-во., 59, кн. 2-3, 1998, 81-88.
 79. Бендерев, А., Д. Гъбева, П. Стефанов, Б. Великов. Характеристика на по-големите извори в Настан-Триградския карстов Басейн по режима на дебитите им. Сп. на Бълг. геол. д-во, год. 58, кн. 2, 1997, 115-121.
 80. Gabeva, D., A. Benderev, K. Spasov, P. Stefanov, B.Velikov. Characteristics of recharge and discharge of Nastan - Trigrad karst basin. Proceedings of the XV Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association (September 17-20, 1995, Athens, Greece), Geol. soc. Greece, Sp. Publ., N 4, 1995, s. 885-889.
 81. Михова Д., П. Стефанов. Картографско моделиране на природни системи с ГИС (на примера на карстова геосистема). В Сб. доклади „География '94”, С., 1995, 68-76.
 82. Михова Д., П. Стефанов. Проектиране на информационна система за функционално моделиране на карстова геосистема. Пробл. на геогр., 2, 1993 , 68–82.

 83. Бендерев, А., С. Веселинов, С. Бресковски, П. Стефанов, М. Паскалев. Качествена характеристика и условия на защитеност на пресните подземни води в района на селата Беглеж, Петърница, Горталово. Минно дело и геология, 6, 1992, 20–27.
 84. K. Spassov, K., P. Stefanov. Problems of Karst regionalisation in the Rila - Rhodopy mountain massif. Geographica Rhodopica, V. 2, Aristotle Univ. Press, Thessaloniki, 1990, 43-51.
 85. Михайлов, Ц., П. Стефанов. Екзогенни процеси и морфодинамични системи в Родопите. Изв. на Бълг. геогр. д-во , ХХVII (ХХХVII), 1989, 149-151.
 86. Stefanov, P. Karst-morphological analysis and problems of the geomorphological development of the Dubrash part of the West Rhodopes. Geographica Rhodopica, V. 1, Kl. Ohridski Univ. Press, S., 1989, 9-13.
 87. Mikhajlov, Tz., P. Stefanov. Exogenic morphogenetic processes and contemporary morphosculpture in the Rhodopes. Geographica Rhodopica, V. 1, Kl.Ohridski Univ. Press, S., 1989, 18-25.
 88. Стефанов, П. Морфология и морфография на пещерата Манаиловска дупка. Пробл. на географията, 3, 1982, с. 51 - 59. Попов В., П. Стефанов. Основни термини по карстова геоморфология. Пробл. на географията, 2, 1980, 32-42.