Съвременни въздействия на глобалните промени върху еволюцията на карста
(на базата на интегрирания мониторинг в моделни карстови геосистеми в България)

НачалоЗа проектаРаботни пакетиРезултатиНаучен колективКонтактиEN

Цели и хипотези

Цел на проекта е да изследва системата от глобални промени, които оказват въздействия върху еволюцията на карста, като за тяхната регистрация, анализ и оценка се използват моделни карстови геосистеми, представителни за различни типове карст.

Поради това основната изследователска работа ще се осъществи в реалните условия на специално избрани карстови геосистеми с организиран в тях интегриран мониторинг. Изборът им се определя от представителност (за тип/ове карст в България; географска зона/пояс; традиции в земеползването; характерен социално-икономически статус; обществена значимост и интерес, вкл. туристически; прояви на активно въздействие на глобални промени), както и от някои допълнителни изисквания за достъпност (целогодишна); нормативно регламентиран статут (включващ и контрол и охрана на обектите, в които ще се инсталират мониторингови системи); добра изученост и достъпни бази данни.

В предходни изследвания е разработена мрежа от моделни карстови геосистеми с различен статут – базисни, допълнителни и помощни (фиг. 6).

Тази мрежа ще бъде използвана и в предлагания проект, като мониторинговите изследвания ще бъдат съсредоточени в базисните карстови геосистеми: Брестнишка с ПЗ Съева дупка, Крушунска със ЗМ Маарата, Занданска с пещерата Бисерна (ПП „Шуменско плато”) и Триградска с ПЗ „Триградско ждрело” (фиг. 7).

Защитени територии в моделните карстови геосистеми предлагат допълнителни предивикателства и предимства при провежданите изследвания, защото: имат регламентиран статут, изградена и поддържана инфраструктура; институционално управление и контрол, в т.ч. и специализирани администрации, и планове за управление; по презумпция изискват специализирани изследвания и мониторинг; отличават се с уникалност и популярност.