Съвременни въздействия на глобалните промени върху еволюцията на карста
(на базата на интегрирания мониторинг в моделни карстови геосистеми в България)

НачалоЗа проектаРаботни пакетиРезултатиНаучен колективКонтактиEN

Очаквани резултати

С проектът се изследват актуални фундаментални въпроси (глобални промени, еволюция на карста, геосистеми и геосистемен подход и др.), като резултатите от тези изследвания имат практическа стойност (решаване на проблеми от глобалните въздействия при провеждането на политики на устойчово развитие на силно уязвимите карстови територии). Поради това проектът е от нов тип, който според Националната стратегия за развитие на научните изследвания в РБългария (2017-2030) е за насочени фундаментални изследвания (приложно-научни и чисто фундаментални. Те са обвързани с актуални обществени предизвикателства и се очакват практически ползи и дългосрочни приложения.

По-важните резултати от проекта, свързани с нови знания, са:

Новите знания по отделните изследвани проблеми, ще бъдат публикувани в серия от научни статии и в доклади на научни форуми.