ФОРУМИ
International Events
брой/година
Ал. Стоев - Международна година на астрономията 2009: основни инициативи и резултати
Al Stoev: The International year of Astronomy 2009: main initiatives and results
5-6/2009
П. Стефанов - Първа координационна среща на участниците в международен проект за комплексен мониторинг на защитени карстови територии
P. Stefanov: First coordination meeting of the participants in an International project on complex monitoring of protected karst territories
4/2009
Д. Михова – 31-ви световен конгрес на географите (август 2008, Тунис)
D. Mikhova: The 31st congress of the IGU (August 2008, Tunisia)
6/2008
П. Стоева – Глобалното затопляне – въпроси без отговори
P. Stoeva: Global warming: questions without answers стр. 22
2/2008
В. Андрейчук, Уp. Мига-Пентек (Полша) - Международна конференция “Методология на ландшафтните изследвания” (3-5 март 2008, Криница, Полша)
W. Andrejczuk, Ur. Myga-Piatek (Poland): International Conference "Мethodology of landscape research" (Krynica, Poland 3rd – 5th March 2008)
2/2008
Глобални промени. Уязвимост, смекчаване и адаптиране 1/2008
2007
И. Цветкова - Международна конференция “България пред присъединяването към Европейския съюз: икономически, социални и пространствени различия”
I. Tzvetkova: International conference: Bulgaria before joining EU: economic, social and spatial differences.
1/2007
*** Световна програма по случай 50-годишнината на “Международната геофизична година”
*** World Program on the occasion of the 50-th anniversary of the “International Geophysical Year”
1/2007
*** 31 Международен географски конгрес (Тунис, август, 2008)
*** 31st International Geographical Congress (Tunis, Augurst 2008)
1/2007
М. Илиева - Ден на България в Полша
M. Ilieva: Day of Bulgaria in Poland
1/2007
2006
Резултати от първата международна научна конференция в България за защитените карстови територии
Results from the 1st international scientific conference in Bulgaria about protected karst territories
1/2006
Международна научна конференция “Глобални промени и регионални предизвикателства” (28-29.04.2006, София) 1/2006
2005
А. Бутимър - "Една земя - много светове"
A. Batimer: “One Earth, many worlds”.
1/2005
Юбилейният ХХХ Международен географски конгрес
The Anniversary XXX International Geographical Congress.
1/2005
Първа Международна научна конференция в България за защитените карстови територии (18-21.10.2005 г., Шумен)
International conference on protected karst territories (18-21 October, 2005, Shumen)
1/2005
2004
ХХХ Mеждународен географски конгрес - "Кой кой е в географията"
XXX International Geographycal Congress: "Who is who in Geography"
2-3/2004
2003
Научни форуми по картография '2003
Scientific events in cartography ‘2003
6/2003