Портрети
Portraits
брой/година
*** Христо Кичиков: Географията – моята голяма любов, училището – моята съдба
***Christo Kichikov: Geography-my big love, School - my faith
5/6/2009
*** Проф. Димитър Яранов: Антропогеографски етюди
*** Professor Dimiter Yaranov: Anthropo-Geographic etudes
3/2009
*** Проф. Димитър Яранов: Средиземноморските земи и тяхната роля в историята
*** Professor Dimiter Yaranov: The Mediterranean Lands and their Role in History
2/2009
*** Проф. В. Андрейчук: географията – едно незавършващо пътешествие
*** Prof. V. Andreichuk: Geography- a never ending voyage
1/2009
*** Юри Варошанов – Родина зад хоризонта
*** Yuri Voroshanov: Homeland beyond the horison
5/2008
*** Акад. Тодор Николов – щастието да имаш великолепни учители
*** Acad. Todor Nikolov: The happiness to haveGreat Teachers
2/2007
*** Д-р Леош Щефка (Чешка република) - 26 години пътуване към карста
*** Dr. Leoš Štefka (Czeck republic): 26 years journey to karst
6/2006
Проф. Ромео Ефтими (Албания): С България в сърцето
Prof. Romeo Efthimi (Albania): Bulgaria on my heart
5/2006
Акад. Анастас Бешков - благородството и високият професионализъм не са подвластни на времето (110 години от рождението)
Acad. Anastas Beshkov: Nobility and high professionalism are not subordinates of time (110 years since his birth)
3/2006
Владимир Бешков - за моя баща и за географията
Vladimir Beshkov – about my father and Geography
3/2006
Георги Марков - полетът възможен
Georgi Markov: the flight is possible
2/2006
Любен Мелнишки - моят учител по география (100 години от рождението)
Lyuben Melnishki: My Geography teacher (100 years since his birth)
2/2006
Д-р Масаюки Фуджикава (Япония) - от любов към карста
Dr. Masyuki Fujikawa (Japan): To karsts with love
1/2006
Мариана Султанова - размисли след една награда
Mariana Sultanova: some thought after a prze
6/2005
Проф. д-р А. Велчев на 70 години
Professor Dr. Angel Velchev, 70 years old
6/2005
Проф. д-р Н. Нинов - изследователят-творец, неподвластен на времето
Professor Dr. N.Ninov: an original and productive researcher, insubordinate to time
5/2005
Проф. дгн Георги Кирилов Балтаков
Prof. Dr. Hab. Georgi Kirilov Baltakov
4/2005
Владимир Сорокин - професия "околосветски пътешественик"
Vladimir Sorokin: profession “Round the world traveler”
2-3/2005
Николина Георгиева - момичето, което нарисува България пред елита на световната география
Nikolina Georgieva: the girl who pictured Bulgaria in front of the International Geographic Elite
1/2005
Тодор Гладков - учителят, след който вървяха поколения
Todor Gladkov, the teacher who led generations.
1/2005
100 години от рождението на доц. Гунчо Гунчев
100th Anniversary of Professor Guncho Gunchev
5/2004
Доц. д-р Румен Пенин - пътешествията като начин на живот
Associate professor Rumen Penin – Traveling as a way of life
5/2004
ст.н.с. д-р Петър Берон - неуморният изследовател и пътешественик
Dr. Peter Beron, the tiredless researcher and traveller
4/2004
Проф. дгн Mарин Станчев Деведжиев
Prof. Dr.Sc. Marin Devedjiev
2-3/2004
Проф. Ст. Карастоянов на 60 години
Prof. St. Karastoyanov’s 60th anniversary
1/2004
Инж. Иван Петров - картографът, вдъхновен от зова на планините
Eng. Ivan Petrov: the cartographer inspired by the mountains
6/2003
Д-р Алексей Стоев - астрономът, влюбен в пещерите
PhD Alexey Stoev: the astronomer enamored in caves
5/2003
Акад. Тодор Николов
Academician Todor Nikolov
5/2003
Пепи Димитров Кръстев - учител на годината '2002
Pepi Dimitrov Krasstev – the teacher of the year “2000”
2-3/2003