ПЪТУВАЩО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА КАРСТА*

Пътуващото лятно училище за карста е инициатива на специализираната образователна стратегия „ProKARSTerra-Edu” на Експерименталната лаборатория по карстология в НИГГГ-БАН. Стратегията се основава на интеграцията между научно-изследователската концепция за карстовите геосистеми и образователната концепция „Учене през целия живот” (на примера на моделни защитени карстови територии). Инициативата се разработва в международно сътрудничество (Япония, Чешка република) и от 2012 г. се подкрепя от ЮНЕСКО чрез два последователни проекта по Програмата за участие. Благоприятна основа за нейното осъществяване е широкото разпространение на изключително разнообразен карст в България и мрежата от защитени карстови територии и от разработени моделни карстови геосистеми на НИГГГ-БАН. Пътуващото лятно училище за карста е включено в програмата на Международния научно-практически форум „Защитени карстови територии – образование и обучение”" (София, 2015 г.).

ОСНОВНА ЦЕЛ: В реалните условия на защитени карстови територии в България да се проведе специализирано теренно обучение (с демонстрации на интердисциплинарни методи на изследвания) на учители, ученици, студенти и докторанти с подчертани интереси към карста. Осъществява се на базата на конкретен научно-изследователски опит и оборудване на Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН и на изградената туристическа инфраструктура на Природните паркове и благоустроените пещери в България. Пътуващото училище е с международен статут на участие, като включва и лауреати от Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”.

* Проектът „Пътуващо лятно училище за карста” на НИГГГ-БАН е финансиран по Програмата за участие 2014-2015 на ЮНЕСКО (№ BG 7290115062). Координатор: Петър Стефанов.