ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Карстът и интеграцията между наука и образование:
- Съвременни научни концепции в карстологията – място, роля и значение за образованието и обучението. Интеграция между научната концепция за карстовите геосистеми и образователната концепция „Учене през целия живот” - състояние, проблеми, перспективи.
Място и роля на защитените карстови територии (ЗКТ) в образованието и обучението:
- Познавателно и образователно-възпитателно значение на ЗКТ. Образователни ресурси на ЗКТ. Междуинституционална координация. Международно сътрудничество - мрежата от ЗКТ: съвременни предизвикателства и иновации.
Дидактическо и педагогическо значение на карста в училищното образование:
- Карстовата тематика в методиката на обучение по различни учебни предмети. Интерактивно обучение за карста. Ролята на карста в междупредметните връзки. Развиване на системното мислене чрез концепцията за карстовите геосистеми.
Карстът в нормативната база на училищното образование:
- Образователни стратегии, концепции и учебни програми. Карстът в учебниците и учебните помагала. Образователни модели за карста. Извънучилищни форми на обучение за карста. Образователни проекти за карста.
Карстът в университетското образование:
- Специализирани учебни дисциплини, програми, курсове, практики, школи, специализации. Професионална ориентация и реализация на младите учени в карстологията и форми на квалификация.
Обучението за карста в системата на спелеоложките организации (федерации, асоциации, спелеоклубове):
- Традиции, състояние, проблеми. Форми на обучение. Добри практики.
Обучението за карста при управлението, стопанисването и контрола на карстови територии:
- Обучението за карста и карстовите геосистеми при професионалната квалификация на ръководния и административния апарат. Цели и задачи и форми на обучение. Добри практики.
Приложение на информационните и комуникационните технологии в образованието и обучението за карста:
- Състояние и перспективи. Добри практики. Специализирани уеб базирани мрежи и сайтове.
Карстът и ЮНЕСКО:
- Карстови обекти от Световното природно и културно наследство. Ролята на ЮНЕСКО в образованието и обучението за карста.
Популяризиране на карста:
- Информационна достъпност и съвременни форми за масово осведомяване. Специализирани издания. Конкурси, изложби, състезания.

СПЕЦИАЛНИ ТЕМИ

КРЪГЛА МАСА

Международни инициативи:
  • Международно състезание за карста (за ученици)
  • Международна Година на карста