Обучението по география
научно-методическо списание
брой 5, 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

География
Geography
Н. Нинов - Таксономичен списък на почвите в България според световната система на ФАО
N. Niniov: Taxonomic List of Soils in Bulgaria according the FAO World Soil Classification
стр. 4
С. Б. Шлихтер - Енергетиката в световното развитие
S. Shlihter: Energy in the world development
стр. 21
Л. Христов - Мотивация за развитието на културния туризъм
L. Hristov: Motivation for the Development of Cultural Tourism
стр. 28

Методика на обучението. Професионален опит
Мethods of education. Рrofessional experience
Г. Железов - Възможности за приложение на образователния продукт “Зелен пакет” в обучението по география и икономика след седми клас
G. Zhelezov: Application of the “Green packet” educational package in teaching Geography and Economy after 7th grade
стр. 33
Св. Бонева - “Да погледнем нагоре” - използване на интерактивни методи на работа в обучението по география и икономика в ІХ клас
Sv. Boneva: “Let us look above”: application of interactive methods in teaching Geography and Economy in 9th grade
стр. 39
П. Събева - Възможност за обучение в часовете по СИП “Странознание” в шести и седми клас чрез прилагане на програмата “Европейски уроци”
P. Sabeva: Teaching the optional subject of World countries using the “European lessons” software in 6th and 7th grades
стр. 45

Портрети - приятели на географията
Portraits - Friends of Geography
П. Стефанов - Проф. д-р Н. Нинов - изследователят-творец, неподвластен на времето
P. Stefanov: Professor Dr. N.Ninov: an original and productive researcher, insubordinate to time
стр. 50

Проекти
Projects
Ат. Каменаров - Образователна програма “Как се създават картите”
At. Kamenarov: An educational program: “How are map created”
стр. 55

Географски вести
Сurrent news
*** “Учител на годината” – отново географ !
*** The teacher of the year” – again a Geographer!
стр. 59
Р. Цингова - Първа национална олимпиада по география
R. Tsingova: First National Geographic Olympiad
стр. 60
*** Урок по география с ГИС, представен в НМ "Земята и хората"
*** A lesson in Geography with GIS, presented at the National Museum of Earth and People
стр. 61

Нашият конкурс
Our quiz
"Нашият маршрут" - резултати от първия етап на конкурса стр. 62