Международна година на пещерите и карста

Природният феномен карст формира около 20% от земната повърхност и осигурява до 13% от питейната вода в света. С карста са свързани и едни от най-атрактивните туристически обекти – пещерите. Всяка година те се посещават от над 150 милиона туристи, осигурявайки важна подкрепа на много национални икономики. В пещерите се съхраняват най-пълните палеоклиматични и палеогеографски записи, които са много важни при моделирането на съвременните глобални промени. Поради своята специфика карстовите територии са силно уязвими на природни и антропогенни въздействия. Въпреки това карстът продължава да бъде слабо познат на съвременното човешко общество, поради което повечето правителства по света пренебрегват неговото значение, както и ролята му в глобалните промени. Но в световен мащаб вече се осъзнава необходимостта от по-ефективно разбиране и управление на карстовите територии, което е тясно свързано с популяризиране спецификата на карста.

Карстът в България обхваща ¼ от територията на страната и е уникален със своето разнообразие, но също е terra incognita за българското общество и за държавните институции. А това създава редица проблеми при стопанисването и управлението на карстовите територии, особено на фона на активните социално-икономически и природни промени през последните десетилетия.

С цел по-широко популяризиране на спецификата на карста, вкл. и чрез образователната система, Експерименталната лаборатория по карстология (ЕЛК) в НИГГГ-БАН започна разработване на специализирана образователна стратегия ProKARSTerra-Edu и през 2013 г. лансира идеята за обявяване на Международна година на карста (International Year of Karst). Тя е обсъждана на международни научни форуми, а впоследствие е развита и реализирана от Международния съюз по спелеология (International Speleological Union, UIS) като Международна година на пещерите и карста (International Year of Caves and Karst, IYCK`2021). Провежда се под мотото „Проучи, разбери и съхрани” („Explore, Understand and Protect”) и включва редица събития и инициативи с образователно и развлекателно съдържание, които имат за цел да повишат глобалната осведоменост за карста и пещерите. В Международната година вече се включиха 243 национални и международни партньорски организации от 50 държави. Те са инициатори на повече от 300 събития по целия свят. НИГГГ-БАН участва с Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”, който се организира от ЕЛК в партньорство с Фондация Център по карстология „Владимир Попов”.

Предвид пандемията от COVID-19 и ограниченията за провеждане на публични събития, Международната година на пещерите и карста ще продължи и през 2022 г., когато във Франция ще се проведе и отложения 18. Международен конгрес по спелеология на UIS.