МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА МРЕЖА ProKARSTerra
(базирана в НИГГГ-БАН).

Създадена е през 2009 г. във връзка с разработвания международен проект на Лабораторията ProKARSTerra (финансиран от Фонд „Научни изследвания”). Структурата и функциите на мрежата са съобразени с модела на парадигмата ProKARSTerra. Мрежата е базирана на сървър MSSQL „ProKARSTerra” в НИГГГ-БАН и има за цел да интегрира специализирана информация, методики, опит и да обединява и координира интересите и усилията на изследователи, експерти, управляващи, обучаващи и обучавани в различни аспекти на карстологията. Мрежата поддържа и разширява изграденото международно сътрудничество и партньорство на Лабораторията и съдейства за организирането на редица международни форуми и инициативи, както и за академичен обмен, вкл. експертен. Мрежата е в процес на непрекъснато развитие.

Партньори в мрежата

Чешка република: Полша: Япония: Албания:

Забележка: В този списък не са включени образователните институции, с които Лабораторията партнира по образователни проекти и инициативи на стратегията ProKARSTerra-Edu, в т.ч. повече от 15 училища от България, Черна гора, Латвия, Япония, Чешка република, Татарстан, Германия и др.

Специализирани сайтове на мрежата, поддържани на сървъра ProKARSTerra в Лабораторията:СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МРЕЖИ ЗА МОНИТОРИНГ

Изгражда се от 2011 г. в сътрудничество с Департамента по радиодозиметрия на Института по ядрена физика на Чешката АН, Прага. За мониторинга на радона се използват дифузни камери с пасивни трекови детектори (по съвместна експериментално разработена методика), които периодично се подменят. Калибрацията и обработката на детекторите се извършва в Института по ядрена физика на Чешката АН. Към настоящия момент мрежата включва 45 пещери (в т.ч. 11 електрифицирани туристически) с общо 74 пункта за мониторинг. Спелео-мониторингът на радона е пилотен за България, поради което са подбрани пещери, представителни за различни типове карст и с различен циркулационен режим и морфология. От 2016 г. се осъществява и инструментален мониторинг (периодичен, в моделни пещери) с AlphaE (Professional Meter for Radon Concentration, Personal Exposure and Dose) на SAPHYMO GmbH.

BGSpeleo-RadNet осигурява обективна информация в три научно-приложни насоки:

В някои от моделните пещери паралелно с мониторинга на радона, се извършва и допълнителен радиологичен мониторинг на гама-фон (с TLD-дозиметри – в 8 пещери) и активността на 14С (в 16 пещери - със семплери с твърд сорбент NaOH).

В България Лабораторията поддържа мониторинг в 5 пещери с инсталирани общо 7 екстензометри ТМ-71: в Бачо Киро и Съева дупка по един (от април 2012 г.), в Бисерна в Шуменското плато - три (от декември 2015 г.), в Ухловица и Лепеница по един (от април 2018 г.). При инсталираните прибори са локализирани и пунктове от мрежата BGSpeleo-RadNet, като се цели разкриване на връзки между промените в концентрацията на радона и сеизмичната активност.