Теоретико-методологична платформа в работата на Лабораторията е оригиналната парадигма ProKARSTerra. Тя е базирана на научната концепция за карстовите геосистеми, която предполага интердисциплинарни изследвания и мониторинг. Парадигмата обединява три важни фактора за устойчивото развитие на карстовите територии:


Фиг. 1. Парадигмата ProKARSTerra (by Stefanov et al. 2013)

Интеграцията между наука, управление, бизнес и образование като основа за устойчиво развитие на карстовите територии в условията на нарастващи глобални промени е основен акцент и на предстоящата конференция в София (ProKARSTerra`2019).