Лабораторията е полифункционална, което произтича от интердисциплинарността на карстологията и от методологическата необходимост тя да бъде база за развитие на системен анализ на карстовите геосистеми. Полифункционалността на Лабораторията предполага и съвместна работа със специалисти-карстолози (български и чуждестранни) от различни научни области. Тя има важно, в редица случаи водещо място при изготвянето на комплексни експертизи за карстови територии и обекти. Така Лабораторията да известна степен компенсира липсата на български институт по карстология и въпреки все още ограничените си институционални възможности и ресурси, развива пълноценно богат арсенал от разработени методики, модели, идеи и инициативи.

Основен приоритет в дейността на Лабораторията има мониторингът на съвременния карстогенезис, който включва следните дейности: Други по-важни дейности, осъществявани от Лабораторията:

* * *

За провеждането на теренните изследвания и поддържането на мониторинга, екипът на Лабораторията е провел голям брой командировки (141), вкл. съвместно с чуждестранни колеги. На обучаваните в Лабораторията докторанти и дипломанти е осигурено участие в 62 теренни проучвания. В рамките на международното сътрудничество са осъществени и 41 пътувания в чужбина (Чешка република, Полша, Словакия, Белгия, Япония, Албания, Гърция, Македония, Германия).

Осъществената изследователска дейност на Лабораторията през последните 10 години е подсигурена с 16 успешни проекта, от които 3 на ЮНЕСКО и 9 в международно сътрудничество, в т.ч. 6 по двустранно междуакадемично сътрудничество с Чешката Академия на науките. Резултатите от изследователската и образователната дейност на ЕЛК са отразени в доклади пред авторитетни научни форуми в България и чужбина или в статии в периодичния научен печат (над 70 публикации на български, английски, чешки, руски и полски език). Те касаят тематично различни аспекти на карстологията, обхванати в изследователската програма на Лабораторията.

Лабораторията е инициатор и организатор и на 4 международни научно-практически форуми за карста (2005, 2012, 2015, 2019). Представители на Лабораторията са участвали в работата на редица други научни конференции и конгреси в България и по света. В рамките на активното международно сътрудничество Лабораторията е била домакин по различен повод на 135 чуждестранни гости от 25 институции и организации на 15 държави (Полша, Словакия, Чешка република, Китай, Албания, Япония, Хърватска, Гърция, ЮАР, Грузия, Татарстан-Руска федерация, Латвия, Литва, Германия, Черна гора).