ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ НА ЛАБОРАТОРИЯТА

Участия на екипа на Лабораторията в международни научни форуми:

Експертна и консултантска дейност на Лабораторията:

Лекционна дейност на Лабораторията:

Организирани от Лабораторията конкурси, състезания, изложби и други публични изяви:

А. Конкурси и състезания:

Б. Публични изяви с представяне на специализирани изложби: 14, в т.ч. през 2018 г.: