Образователна дейност на Лабораторията за/чрез карста

(в рамките на специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu)

В рамките на оперативната дейност, осъществявана чрез Информационно-обучителния център на Лабораторията, се извършва перманентно обучение и консултации на студенти, ученици, докторанти и млади учени за работа със специализирана апаратура и оборудване за изследвания и мониторинг на карста, както и по общи теоретико-методологични въпроси на карстологията и карстовите геосистеми. Провеждат се и специализирани лекции, семинари, практики и теренно обучение.

В Лабораторията се обучават и разработват дисертации с карстова тематика 2 докторанти на НИГГГ-БАН, а 1 вече е защитил успешно своя дисертационен труд. С активното съдействие на Лабораторията успешно разработват и защитават дипломни работи с карстова тематика и студенти от различни ВУЗ.

Редица оригинални инициативи на Лабораторията се реализират и в училищното образование. На интеграцията между науката и образованието в областта на карстологията специално е посветен тематичен научно-приложен международен форум, организиран от Лабораторията: „Защитени карстови територии – образование и обучение” (23-26 септември 2015 г., София). По време на форума са проведени и две кръгли маси, на които са обсъдени и подкрепени две нови инициативи на Лабораторията: Международна година на карста и Международно състезание по карстология (за ученици). От 2017 г. с реализирането на проекта Иновативно образование за/чрез карста (в рамките на общоакадемичния „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“) Лабораторията активно експериментира различни форми за въвеждане на изследователския подход в образованието чрез приложение на интердисциплинарни изследвания и експерименти в реална карстова среда.

Някои от оригиналните международни образователни инициативи на Лабораторията, заложени в стратегията ProKARSTerra-Edu, получиха подкрепата и на ЮНЕСКО, осъществена чрез три успешни проекта по Програмите за участие (2011-2012 г., 2014-2015 и 2018-2019 г.). Тези проекти направиха възможно провеждането на: