ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 1, 2007 г., ІІ (L), ISSN - 1312-6628
Тема на броя: ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА ПРИПОЗНА БЪЛГАРИЯ
This issue’s topic: UNITED EUROPE RECOGNIZED BULGARIA
  • Българският път до ЕС
  • ЕС-посрещане по полски и по германски
  • Новата югоизточна граница на ЕС
  • Къде сме в ЕС
  • Българските селища - 2006
  • Световни форуми – 2007-2008
  • ДЗИ : примерен вариант на МОН
  • География по габровски
  • Столиците на ЕС: Прага
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

Европейският съюз – 2007
The European Union: 2007
стр. 1

География
Geography

М. Илиева - Европейската интеграция на България
M. Ilieva: Bulgaria's Eurointegration
стр. 4
Т. Кръстев - Къде е новата граница на югоизточния фланг на Европейския съюз?
T. Krastev: Where is the new Southeastern border of the European Union?
стр. 10
М. Пенерлиев - България в Европейския съюз или колко сме далеч от “европейската истина”
M. Penerliev: Bulgaria in the EU or how far we are from the “European reality”
стр. 25
П. Михайлов - Промени в статута и броя на селищата в България през 2006 година
P. Mihailov: Changes in status and number of settlements in ВBulgaria during 2006
стр. 29

Международни научни форуми
International scientific events

И. Цветкова - Международна конференция “България пред присъединяването към Европейския съюз: икономически, социални и пространствени различия”
I. Tzvetkova: International conference: Bulgaria before joining EU: economic, social and spatial differences.
стр. 31
*** Световна програма по случай 50-годишнината на “Международната геофизична година”
*** World Program on the occasion of the 50-th anniversary of the “International Geophysical Year”
стр. 33
*** 31 Международен географски конгрес (Тунис, август, 2008)
*** 31st International Geographical Congress (Tunis, Augurst 2008)
стр. 36

Учебна документация
Educational documentation

*** Примерен изпитен вариант на държавен зрелостен изпит по география и икономика
*** Sample version of National graduation exam in Geography and Economics
стр. 38

Училища за география
Schools for Geographyn

Хр. Кичиков – Професионална гимназия по туризъм, Габрово
Chr. Kchikov: Professional secondary school in tourism, Gabrovo
стр. 42

Изобретения в географията / Първи стъпки в науката
Inventions in Geography/First steps in Science

В. Гутов - “Геохрон-1” – оригинално изобретение за учебния процес
V.Gutov: “Geochron-1” – an original invention for the teaching process
стр. 43

Юбилеи
Anniversaries

Хр. Кичиков – 170 години българско краезнание
Chr. Kichikov: 170 years Bulgarian local studies
стр. 45

Вести
Current News

М. Илиева - Ден на България в Полша
M. Ilieva: Day of Bulgaria in Poland
стр. 46

Столиците на обединена Европа
Capitals of EU

П. Стефанов – “Praga – caput rei publicae” (“Прага – майка на градовете”
P. Stefanov: “Praga – caput rei publicae” (”Prague - a mother of the towns”)
стр. 47

На ІV корица: Столиците на обединена Европа: Прага – Карловият мост и Пражки град (на заден план) - символите на града през деня и нощта
® Петър Стефанов