ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 1, 2008 г., ІІІ (LІ), ISSN - 1312-6628

50 години научно-методическо списание по география
Тема на броя: Туризмът в България – акценти
This issue’s topic: The Tourism in Bulgaria: accents
  • 140 години от рождението на проф. Анастас Иширков
  • Тенденции в трудовата заетост
  • География и краезнание
  • “Води на България” – мултимедиен урок
  • Столиците на ЕС: Рим – вечният град
  • Професия пътешественик
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S


Духовно огледало. Великите българи за ... българите
Spiritual mirror. The great Bulgarians about… the Bulgarians

*** Христо Ботев (по случай 160-годишнината от рождението му)
*** Christo Botev (160th Anniversary of his birth)
стр. 3

Другите за нас. България в ЕС – една година по-късно
Others about us. Bulgarian in EU - one year later
Т. Розер (Германия) - Отрезвяване, скептицизъм и пропуснати шансове
T. Rozer (Germany): Getting sober, skepticism and missed chances
стр. 4

През погледа на нашите деца
Through the eyes of our children

Зл. Кулчева - Не съм виновна, че нещата са такива, каквито са, но ще съм виновна, ако те си останат същите (есе)
Z. Kulcheva: I am not to be blamed that things are as they are, but I should be blamed if they remain the same (an essay)
стр. 5

Юбилеи
Anniversaries

*** 140 години от рождението на акад. проф. д-р Анастас Иширков
*** 140 years since the birth of Academician Professor Dr. Anastas Ishirkov
стр. 6
П. Михайлов - За името и псевдонимите на проф. Анастас Иширков
P. Mihailov: About Professor Anastas Ishirkov’s Name and Pseudonyms
стр. 8
П. Стефанов – Приноси на българските географи за развитието на краезнанието (втора част)
P. Stefanov: Contributions of Bulgarian Geographers to the development of native region studies (part 2)
стр. 13

География
Geography

Д. Стефанова - Тенденции в териториалното разпределение на отрасловата заетост в България след икономическата и финансовата криза от 1996-97 г.
D. Stefanova: Some trends in the territorial distribution of employment in Bulgaria by sectors after the economic and financial crises of 1996-97
стр. 21
П. Михайлов - Промени в броя на селищата в България през 2007 г.
P. Mihailov: Changes of the number of towns and villages in Bulgaria in 2007
стр. 31
Пл. Лазаров - Относно факторите за развитие на националния туризъм
Pl. Lazarov: About the factors of development of national tourism.
стр. 34
М. Грозева - Мултидисциплинарният характер на културно-историческия туризъм и перспективите му за развитие на Балканите
M. Grozeva: Multidisciplinary nature of cultural historical tourism and perspectives for its cross-border development on the Balkans
стр. 38
М. Пенерлиев - Културният туризъм и музеите – концепции и принципи
M. Penerliev: Culture tourism and museums: concepts and principles
стр. 42
В. Василева - Възможности за развитие на алтернативния туризъм в община Дългопол
V. Vasileva: Potential for development of alternative tourism in the municipality of Dalgopol
стр. 47

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise

И. Николова, В. Стоянова - Мултимедиен урок “Води на България” (10. клас - гимназиален етап) презентация
I. Nikolova, V. Stoianova: “Waters of Bulgaria" – multimedia unit (10th grade, High school stage)
стр. 51

Столиците на обединена Европа
Capitals of United Europe

П. Иванова – Рим – за вечните спомени от вечния град ...
P. Ivanova: Roma – unfading memories from the imperishable city…
стр. 54

Пътешествия
Travels

*** Професия пътешественик
*** The profession Traveller
стр. 56

Научни форуми
Глобални промени. Уязвимост, смекчаване и адаптиране стр. 37

Анонс
Анонс стр. 53

Фотогалерия (ІV корица): Огненото дихание на Земята: изригването на вулкана Тунгурауа на 135 км южно от Кито (Екуадор) – февруари, 2008 г. долу и кратерът Кауа Иджен край гр. Банюуани, източна Ява (Индонезия) горе ® Юри Варошанов.
(ІI корица) (ІII корица)