ГEOграфия'21
научно-методическо списание
брой 1, 2006 г.

Министерство на образованието и науката, ГОДИНА І (XLIX)
Тема на броя: КАРСТ ПОД ЗАЩИТА
(с цветно приложение: "Природните паркове в България")

ОЧАКВАЙТЕ: Махалото на климата, Тема на 2/2006


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

Проф. д-р Петър Лазаров, Главен редактор, Увод  
В. Андрейчук (Полша), П. Стефанов - Карстовите геосистеми и принципитe за опазване на карстови територии
W. Andreychuk (Poland), P. Stefanov: Karst geosystems and principles of protection of karst territories
стр. 5
Ал. Жалов - Защита на карста и пещерите в България
Al. Jalov: Protektion of karst and caves in Bulgaria
стр. 12
Пионери на българската карстология - Х. и К. Шкорпил и Ж. Радев
Pioneers of Bulgarian karstology: H. K. Shkorpil and J. Radev
стр. 20
Резултати от първата международна научна конференция в България за защитените карстови територии
Results from the 1st international scientific conference in Bulgaria about protected karst territories
стр. 23
Ур. Мига-Пьонтек (Полша) - Заплахи за разнообразието на карстовите ландшафти във връзка с промените на земеползването в Кракувско-Ченстоховските възвишения (Южна Полша)
U. Myga-Piеntek (Poland): Threats to karstic landscape diversity in relation to land usage changes in the Kraków- Częstochowa Upland (southern Poland)
стр. 26
Т. Ковачевич, Св. Обрадович, Г. Йованович (Сърбия и Черна гора) - Проблеми на Националния парк "Дурмитор"
T. Kovacevic, Sv. Obradovic, G. Jovanovic (Serbia and Montenegro): Problems of “Durmitor” National Park
стр. 31
Пл. Лазаров - Eкологични проблеми на туризма в България
Pl. Lazarov: Ecological problems of tourism in Bulgaria
стр. 37
П. Михайлов - Промени в броя и статута на селищата и в административно-териториалното устройство на България през 2005 г.
P. Mihailov: Changes in number and status of Settlements and in the Administrative-Territorial structure of Bulgaria in 2005
стр. 39
Д-р Масаюки Фуджикава (Япония) - От любов към карста
Dr. Masyuki Fujikawa (Japan): To karsts with love
стр. 41
Йо. Накано (Япония) - Участието на японски деца в международния конкурса за рисунки “Карст под защита – дар за поколенията”
Yo. Nakano (Japan): Pictures of Children drawing the Akiyoshi karst Plateau,Yamaguchi, Japan in the international competition “Karst under protection – gift for the generations”
стр. 44
В. Ванет (Шотландия) - Варовикови ландшафти в Националния парк "Йоркшър дейлс", Великобритания (уроци за карста)
Val Vannet (Scotland, UK): Limestone Landscape, "Yorkshire Dales" National Park, UK (Karst Lessons)
стр. 48
М. Пенерлиев - Условия и перспективи за развитие на образователен туризъм в карстовите територии на ПП “Шуменско плато”
M. Penerliev: Developing Educational tourism on karst territories of Nature park “Shumensko plateau”
стр. 50
Кр. Левков - Шуменското географско дружество
Kr. Levkov: The Geographic society of Shumen
стр. 55

Нови книги
New books

Св. Кираджиев - Нова книга за София
Sv. Kiradjiev: New book about Sofia
стр. 56
П. Берон - Една вълнуваща изповед за спелеологията
P. Beron: An exciting confession about Speleology
стр. 56

Състезания, конкурси.
Competions, contests

Регламент за организиране и провеждане на Националната олимпиада по география и икономика (2005-2006 учебна година)
Rules for the National Olympiad of Geography and Economy (2005-2006)
стр. 57

Нашият конкурс
Our quiz

"Карст под защита - дар за поколенията" - резултати от международния конкурс стр. 59
"По следите на времето" - ново предизвикателство към родолюбците стр. 60

На ІV корица:
Крушунска бигорна каскада горе, долу (ПЗ "Маарата", Деветашко плато)
The Krushuna bigor (travertine) cascade (Natural landmark of “Maarata”, the Devetaki Plateau, Bulgaria)
© П. Стефанов