ГEOграфия'21
научно-методическо списание
брой 2, 2006 г.

Министерство на образованието и науката, ГОДИНА І (XLIX)

Тема на броя: МАХАЛОТО НА КЛИМАТАС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

Съвременният климат и състоянието на планетата
Contemporary climate and the state of our planet
стр. 1
Ст. Велев - Глобалните климатични промени и климатът на България
St. Velev: Global climatic change and Bulgarian climate
стр. 4
П. Ножаров - Изтъняването на озоновия слой и свързаните с това явлениe рискове
Peter Nojarov: Ozone depletion and resulting risks
стр. 10
Г. Марков, Е. Евлогиева - Облаци и облачна покривка
G. Markov, E. Evlogieva: Clouds and cloud cover
стр. 14

Портрети
Portraits

Георги Марков - полетът възможен
Georgi Markov: the flight is possible
стр. 21

Ретро
Retro

Из историята на българската метеорология и климатология
From the history of the Bulgarian Meteorology and Climatology
стр. 24
Пионери на българската климатология: Киро Киров и първата "Климатична скица на България"
Pioneers of Bulgarian Climatology: Kiro Kirov and the first “Climatologic diagram of Bulgaria”
стр. 25
К. Киров - "Черният вятър" в България
K. Kirov: The Black wind” in Bulgaria
стр. 27

Първи стъпки в науката
First steps in Science

Б. Иванова, Ст. Василева – Река Каменица – преди и след наводненията от лятото на 2005 г.
B. Ivanova, St. Vassileva: Kamenitza river before and after the flodds in the summer of 2005
стр. 30

Методика на обучението
Methods of education

П. Лазаров - В пети клас отново география
P. Vazarov: Geography again in Fifth grade
стр. 34
П. Събева - Дизайн на преподаване на тема “Дейност на ледниците” в курса по природна география – осми клас
P. Sabeva: Lesson design: “Glaciers’ action”in the VIII-th grade Natural geography course
стр. 36

Юбилеи
Anniversaries

Любен Мелнишки - 100 години от рождението
Lyuben Melnishki: 100 years since his birth
стр. 42
Х. Харалампиев - Моят учител по география
H. Haralampiev: My Geography teacher
стр. 42

Конкурси, състезания
Competitions, Contest

Национална олимпиада по география и икономика (областен кръг) - тестови задачи
National Olympiad in Geography and Economics (regional round): test problems
стр. 43

Нови учебни пособия
New learning aids

Гр. Гюнева-Косева, Т. Попова - Тестовите варианти в обучението по география
Gr. Gyuneva-Kosseva, T.Popova: Tests in geographic education
стр. 46
Статистически справочник за изпита "География на България"
Statistical handbook for the exam of “Geography of Bulgaria”
стр. 46

Географски календар
Geographical calendar

Народна метеорология
Рeople's Meteorology
стр. 47

Нашият конкурс
Our competition

"По следите на времето" – втори етап
“Along the tracks of time” – second stage
стр. 48

На ІV корица:
Климатичните контрасти на Земята: ледникът Ханса на остров Шпицберген (долу) и пустинята Атакама в Чили - най-сухото място на Земята
© Wojciech Puchejda (Полша)
© Румен Пенин