Научно-практическата конференция „ЗАЩИТЕНИ КАРСТОВИ ТЕРИТОРИИ – ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ” (23-26 септември 2015 г., София) e най-важното, обобщаващо събитие на форума ProKARSTerra`2015. Тя се организира от Експерименталната лаборатория по карстология на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките, които са и домакини на конференцията.

Конференцията е в памет на видния полски географ и световно признат карстолог Професор Мариан Пулина (1936-2005), голям приятел на България. Той има големи приноси и в обучението на цяла плеада карстолози и спелеолози, вкл. чрез международните школи, на които е инициатор: зимните Спелеоложки школи в Полша (от 1975 г.) и Международната Школа за защита на природата в карстовите райони (от 1991 г.).

Основните теми на конференцията акцентират върху съвременните проблеми на образованието и обучението за и чрез карста. Специално внимание е отделено на карста като образователен ресурс с неограничен креативен потенциал при разработването на междупредметни връзки.

Програмата на конференцията е много богата. В научната сесия са изнесени общо 40 доклада, два от тях пленарни: Education strategy ProKARSTerra-Edu and its initiatives (P. Stefanov и D. Stefanova) и Marian Pulina – founder of Polish-Bulgarian karst initiatives (A. Tyc, Полша и P. Stefanov). В рамките на научната сесия са проведени 7 заседания (от тях 2 полеви с 5 доклада) и 1 постерна сесия (6 доклада). Полевите заседания са проведени по време на научната екскурзия в Панежкия и Карлуковския карстови райони в България (25 септември 2015).

Впечатляващо е, че 4 от докладите на научната сесия са на 8 ученици и са посветени на участието им в Пътуващото лятно училище за карста в България. Презентациите на тези доклади, и особено тяхното представяне, са искрено и силно емоционални и доказват по убедителен начин положителния емоционален заряд, креативност и траен интерес към карста като резултати от проведеното Пътуващо училище. На тези резултати акцентират в своите доклади и 6 от учителите, участвали в него.

Заключителната пленарна сесия-дискусия на конференцията, която включи и кръглата маса за международните инициативи, прие важна резолюция. Тя обобщи резултатите от конференцията и от форума ProKARSTerra`2015 като цяло, и предложи редица идеи и добри практики за по-ефективно включване на темата за карста в образованието и в развитието на стратегията Учене през целия живот.

Основната част от докладите на конференцията (24, на български и английски език) на 34 автора са публикувани в специално издание: International Scientific-Practical Conference Protected Karst Territories – Education and Training (Bulgaria, Sofia, September 23-26, 2015) - Proceedings. NIGGG-BAS, Sofia, pp. 163. ISBN 978-954-9531-26-8 (на електронен носител).

Обнадеждаващо е, че на конференцията в София получиха силна подкрепа българските инициативи, разработени в рамките на специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu. Една от тях, която беше във фокуса на всички събития на форума, заслужава особено внимание – предложение за обявяване на Международна Година на карста. Ако с общи усилия тя стане кауза, със сигурност ще направим много повече карсът да бъде достойно оценен в съвременния глобализиращ се свят.
Уважаеми участници в ProKARSTerra`2015,
Скъпи приятели,

От името на организаторите приемете най-искрени благодарности за вашето дейно участие в кoнференцията и в съпътстващите я събития. За нас беше чест и удоволствие да бъдем заедно и да дискутираме по темите, които ни вълнуват - за карста и за пещерите и за хората, свързани с тях.

Надяваме се, че конференцията в София е ново начало на още по-активно сътрудничество и на нови съвместни инициативи. Очаквайте скоро покана за следващия Международен научно-практически форум в България - ProKARSTerra`2019.