ГEOграфия'21
научно-методическо списание

брой 6, 2006 г.

Министерство на образованието и науката,

Тема на броя: МОРАВСКИ КРАС
This issue’s topic: MORAVIAN KARST


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

*** "Проблеми и перспективи на педагогическата научна периодика"
*** "Problems and perspectives of the pedagogical research publications"
стр. 2

География
Geography

Ч. Младенов, Ем. Димитров - Динамика в пространствените изяви на смъртността в България през периода на социално-икономическия преход
Ch. Mladenov, Em. Dimitrov: Dynamics and spatial pattern of death rate in Bulgaria during the social-economic transition
стр. 4
Л. Щефка (Чешка република) - Моравски крас и мрежата от защитени територии в Чешката република
Leoš Štefka (The Czech republic): Moravian karst and the network of protected territories in the Czech republic
стр. 9

Портрети - приятели на географията
Portraits – friends of Geography

*** Д-р Леош Щефка (Чешка република) - 26 години пътуване към карста
*** Dr. Leoš Štefka (Czeck republic): 26 years journey to karst
стр. 16

Първи стъпки в науката
First steps in Science

А. Балтакова - Геоморфоложко развитие на Бесапарските ридове между Родопския масив и Горнотракийската депресия
A. Baltakova: Geomorphologic development of the Bessapara ridges between the Rhodopy massif and the Upper Thracian depression
стр. 19

Методика на обучението - Ретро
Methods of education - Retro

Ж. Радев - Повече география!
G. Radev: More Geography!
стр. 26

Учебна документация
Educational documentation

*** Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по география и икономика
*** Leaching/Testing program for National graduation exam in Geography and Economics
стр. 30

Пътешествия
Travels

Р. Пенин - Мадагаскар – една географска приказка
R. Penin: Madagaskar: a Geographic fairy tale
стр. 32
Т. Трайков - Дубровник - минало и настояще
T. Traikov: Dubrovnik: past and present
стр. 38

Вести
Current News

Д. Иванова - Студентски пленер в Природен парк "Шуменско плато"
D. Ivanova: Students’ plener in the “Shumen plateau” national park
стр. 42

Годишно съдържание (2006)
Аnnual contents (2006)
стр. 43

Нашият конкурс
Our competition

*** "По следите на времето" - шести етап
*** “Along the tracks of time” – stage sixth
стр. 48

На ІV корица:
Из Моравския крас: Национален природен паметник Рудицко пропадане: скален комплекс Колибките (горе) и част от втората по дължина пещерна система в Чешката република (долу).
© Leoš Štefka (Чешка република)
© Ota Šimeček (Чешка република)