ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 4, 2007 г., ІІ (L), ISSN - 1312-6628
Тема на броя: GPS-ТЕХНОЛОГИИТЕ В КАРТОГРАФИЯТА И ГИС
This issue’s topic: GPS-TECHNOLOGIES IN CARTOGRAPHY AND GIS
  • Морфография – височини или възвишения
  • Глобалните проблеми и японското образование
  • Интегрално обучение – астрономия и география
  • Алпийските страни
  • Бакаджиците
  • Нашият гост – ст.н.с. Димитър Димитров (ЦЛВГ – БАН)
  • Плевели в географията
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

Геодезия и картография
Geodesy and Cartography

Ил. Йовев - GPS–технологиите и създаване на условия за тяхното ефективно приложение в България (първа част)
Il. Jovev: GPS-technologies and provisions for their effective application in Bulgaria (part 1)
стр. 3
*** ст.н.с. д-р Димитър Димитров – с пулса на Земята
*** Senior research associate Dimiter Dimitrov: With the pulse of the Еarth
стр. 11

География
Geography
Ил. Станчев, П. Петров - Морфография и топонимия в българската география
Il. Stanchev, P. Petrov: Morphography and toponimy in the Bulgarian Geography
стр. 16

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise
Д. Михова (Япония) - Темата за опазване на природната среда и глобалните проблеми в началния и основния курс на образование в Япония
D. Mikhova: The theme of environmental protection and global change in Elementary and Junior High school education in Japan
стр. 19
И. Радева - Формиране на умения чрез прилагане на информационни технологии в обучението по география и икономика на България - 10 клас
Irena Radeva: Formation of abilities and skills by applying Information Technologies in the process of teaching Geography and Economics of Bulgaria
стр. 27
Н. Данкова - Приложни аспекти на връзката между географията и извънкласната работа по астрономия
N. Dankova: Applied aspects of the connection Geography-extracurricular work in Astronomy
стр. 33

Роден край
Home place
Г. Марков – Бакаджиците – планина в низината
G. Markov: Bakadzitzite - a mountain on the lowland
стр. 36

Географски справочник
Geographical handbook
Н. Попов - Алпийски страни – геопространство и особености
N. Popov: Alpine countries: hospitality and distinctions
стр. 39

Нови книги
New books
Г. Мардиросян - Нов научен принос за геодинамиката на Балканите
G. Mardirosjan: A new research contribution concerning the Balkan geodynamics
стр. 43
П. Петров – Монография за българска позиция към Косово
P. Petrov: A monograph on the Bulgarian stand about Kosovo
стр. 43

Юбилеи
In Honorem
Ч. Младенов - Ст.н.с. І ст. дгн Николай Мичев на осемдесет години
Ch. Mladenov: Senior research associate DrSc. Nikolai Michev: 80th Anniversary
стр. 44

Плевели в географията
Weeds in Geography
стр. 46

Фотошега
A photo-joke
стр. 48

Конкурси, състезания
Competitions, Contests
*** Българите четвърти в поредния международен шампионат на National Geographic в САЩ
*** Bulgarians are forth in the consecutive international championship of National Geographic in USA
стр. 48

На ІV корица:
Национален парк “Вулканът Антуко” в долината на р. Лаха, централно Чили (горе)
В Североизточен Тибет, Китай (долу)
® Димитър Димитров