Обучението по география
научно-методическо списание
брой 2-3, 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Тема на броя:
Земята и Слънчевата система
This Edition Theme:
The Earth and the Solar System

Ал. Стоев – Слънчевата активност, Земята и цивилизацията
Al. Stoev: Solar activity, The Earth and Civilization
стр. 4
В. Христов – Големи метеоритни катастрофи
V. Hristov: Great impact accidents
стр. 15
Д. Михова, П. Стефанов – Когато земната твърд се раздвижи … (катастрофалните земетресения край Андаманските острови в Индийския океан)
D. Mikhova, P.Stefanov: When the Earth crust moves…(catastrophic earthquakes near the Andamanese islands of the Indian ocean)
стр. 22
R. Abler – Урок по география спасява 10-годишната Тили и нейното семейство
R. Abler: A lesson of Geography saves the 10years old Tilli and her famil
y
стр. 32
П. Ножаров – Разрушителните стихии на атмосферата
P. Nojarov: The destructive violent atmospheric forces

стр. 33
*** 2007 – Международна хелиофизична година
*** 2007: International Heliophysical year
стр. 39

География Geography
М. Грозева – Евроинтеграцията на България – проблеми и перспективи
M. Grozeva: Bulgarian Euro-integration: problems and perspectives
стр. 40
Кр. Левков – Земеделието в България и страните от Европейския съюз – сравнителна характеристика и проблеми
Kr. Levkov: Bulgarian and EU agriculture: comparative analysis and problems
стр. 46
Л. Христов – Глобализацията на света и регионализацията на малките културни общности
L. Hristov: Globalization and regionalization of small cultural groups
стр. 53

Методика на обучението. Професионален опит
Мethods of education. Рrofessional experience
Б. Димитрова – Реформата в българското образование и необходимостта от допълнителна квалификация на българския учител (изследване нагласите за квалификация на учители от регион Велико Търново)
B. Dimitrova: The educational reform in Bulgaria and the need for additional teacher qualification (a research about willingness for further qualification among teachers in the Veliko Tarnovo region)
стр. 56
О. Колева – Стимулиране и развитие на познавателните интереси на учениците чрез приложение на съвременни методи при изучаване на курса по география и икономика на България
O. Koleva: Raising pupil’s cognitive interests through modern methods of teaching Geography and Economics in Bulgaria
стр. 66
Цв. Йорданова – Възможности за постигане на ДОИ по гражданскo образование в обучението по география и икономика
Tz. Yordanova: Possibilities to achieve DOI of civil education within the subject of Geography and Economics
стр. 78
Д. Ангелова-Ганчева – Тренингова програма за развитие на професионалната компетентност на учители по география в гр. София
D. Angelova-Gancheva: A training program for development of teachers’ professional competency in Geography in Sofia
стр. 83
Н. Гетова – Постижения и проблеми при внедряване на новата учебна документация в гимназиален етап
N. Getova: Achievements and problems in adoption of the new school documentation on the secondary educational level
стр. 88
В. Каранлъкова – Постижения и проблеми при внедряване на новата учебна документация в гимназиален етап
V. Karanlakova: Achievements and problems in adoption of the new school documentation on the secondary educational level
стр. 90
Г. Иванова – Постижения и проблеми при внедряване на новата учебна документация в гимназиален етап
G. Ivanova: Achievements and problems in adoption of the new school documentation on the secondary educational level
стр. 92
Ал. Стоев – Имат ли място „слънчево–земните връзки“ в СИП по география
Al. Stoev: Is it relevant to teach „Solar-terrestrial relationships“ in the Free elective course in Geography
стр. 94

Проекти Projects
Ив. Ботева – Нови методи за обучение в областта на туризма (проект EuroPresent 112 214 по програма Leonardo da Vinci на ЕС)
Iv. Boteva: New teaching methods in Tourism (project EuroPresent 112 214pf the EU Leonardo da Vinci program)
стр. 98

Портрети – приятели на географията
Portraits: Friends of Geography
П. Стефанов – Владимир Сорокин професия „околосветски пътешественик“
P.Stefanov: Vladimir Sorokin: profession „Round the world traveler”
стр. 104

Пътешествия Travels
Р. Пенин – Наска – полет над най-голямата картинна галерия на Земята
R. Penin: Naska: a flight above the world largest art gallery
стр. 112

Нови книги
New books
Св. Кираджиев – Нова книга за туризма в България
Sv. Kiradjiev: A new book on tourism in Bulgaria
стр. 117

Im memoriam
Т. Христов – В памет на проф. Игнат Пенков (1911-2004)
T. Hristov: In memoriam of Professor Ignat Penkov (1911-2004)
стр. 118

Нашият конкурс Our quiz
*** Международен конкурс „Карст под защита – дар за поколенията“
*** International competition „Karst under protection: gift for the future generations“
стр. 119
Н. Георгиева – Защитени територии в Западните Родопи (специализиран маршрут за ученическа екскурзия)
N. Georgieva: Protected territories in the Western Rhodope (a specialized school tour)
стр. 120