ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 2, 2007 г., ІІ (L), ISSN - 1312-6628
Тема на броя: СВЕТОВЕН ТРИЕНИУМ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
This issue’s topic: WORLD TRIENIUM PLANET EARTH
  • Българският принос в Международната геофизична година 1957/58
  • 2008 - Международна година на планетата Земя
  • Нашият гост: Акад. Тодор Николов
  • Тренингова програма "Образователни ИКТ в географията"
  • Географският център на България
  • Нашият нов конкурс
  • Столиците на ЕС: Виена
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

География - Pетро
Geography - Retro

*** Участие на Географския институт при БАН в Третата международна геофизична година (1957/58)
*** Participation of the Geographical Institute of the Bulgarian Academy of Sciences in the Third International Geophysical Year (1957/58
)
стр. 3
Вл. Попов - Морфология на циркуса “Големия казан” в Пирин планина и наблюдения върху снежника в него
Vl. Popov: Morphology of the “ The Great Caldron“ circus in Pirin Mountain and observations of the snow accumulation in it
стр. 4

Вести
Current News

Т. Николов – 2008: Международна година на планетата Земя и триениум геонауки (2007-2009)
T. Nikolov: 2008: International Year of the planet Earth and triennium of Geosciences (2007-2009)
стр. 13

Портрети - приятели на географията
Portraits – friends of Geography

*** Акад. Тодор Николов – щастието да имаш великолепни учители
*** Acad. Todor Nikolov: The happiness to haveGreat Teachers
стр. 16

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise

Д. Ангелова-Ганчева - “Образователни Информационно-комуникационни технологии в обучението по география ” - тренингова програма
D. Angelova-Gancheva: Training programme “Educational Information – Communication Technologies in Geography Education”
стр. 23
Г. Иванова - Използване на уеб-базирано задание в уроци за нови знания: “Държавно устройство и административно-териториално деление на България“ (10 клас) и “Природни рискове” (9 клас)
G. Ivanova: Using web-based tasks in geography lessons: “The Bulgaria's state system and the administrative – territorial division“(10th grade), and “Natural hazards“(9th grade)
стр. 30
Мария Енчева - Използване на уеб-базирано задание в урок-дискусия: “Единство в многообразието, многообразие в единството и на Балканите“ (9. клас – задължителна подготовка и 11. клас – профилирана подготовка)
M. Encheva: Using web-based tasks in a discussion lesson: “Harmony in Diversity, Diversity in Harmony – at the Balkans as well! “ (9th grade – compulsory training or 11th grade – profile training)
стр. 37

Роден край
Home land

Хр. Кичиков - Географският център на България като туристически и учебен център
Chr. Kichikov: The Geographic center of Bulgaria as a tourist and educational center
стр. 40
Хр. Кичиков, В. Гутов - Проект „Географски център на Република България”
Chr. Kichikov, V. Gutov: The project “Geographic center of the Republic of Bulgaria”
стр. 44

Нашият конкурс
Our competition

*** "Природно и културно наследство на моя роден край”
*** “Natural and cultural heritage of my home place”
стр. 43

Нови книги
New books

Ел. Дограмаджиева - Hова книга за най-значимите природни съкровища на Земята
Еl. Dogramadzhieva: A new book on the most significant natural treasures on Earth
стр. 46
*** Велико Търново през погледа на географа и родолюбеца
*** Veliko Tarnovo Veliko Tarnovo through the eyes of a Geographer and Patriot
стр. 46

Столиците на обединена Европа
Capitals of United Europe

Г. Железов - Виена – столицата на валса
G. Zhelezov: Vienna, the waltz capital
стр. 47

На ІV корица: Виена – горе: Старият (на преден план) и Новият Дунав (Alte Donau und Neue Donau); долу: дворецът Шьонбрун (Schönbrunn – “Хубавият извор”)
® Георги Железов