НОВИ КНИГИ
New books
брой/година
*** Дългоочаквана книга за пещерното богатство на България и за неговите изследвания
*** A long expected book about the cave treasure of Bulgaria and its studies
4/2009
*** Основни въпроси в методиката на обучението по география
*** Fundamental problems in the methodology of teaching Geography
3/2009
М. Гюлеметова - За екологична икономика (интерпретация по книгата на Л. Браун “План Б 2.0 - Да спасим планетата от стрес и цивилизацията в беда”)
M. Gylemetova: For an ecological interpretation (Interpretation L. Brown’s book “Plan B 2.0 To save the planet from stress and the civilization from misfortune”)
2/2009
Н. Мичев – Алманахът „Родно Лудогорие”
N. Michev: The Almanac “Native Ludogorie”
2/2009
Б. Бобев - Един хърватски поглед върху Княжество България в края на ХІХ век
B. Bobev: A Croatian view of the Bulgarian princedom in the end of the XIX century
5/2008
Б. Рангелов - Една интересна, полезна и много актуална книга
B. Rangelov: An interesting, useful and up-to-date book
2/2008
Г. Мардиросян - Нов научен принос за геодинамиката на Балканите
G. Mardirosjan: A new research contribution concerning the Balkan geodynamics
4/2007
П. Петров – Монография за българска позиция към Косово
P. Petrov: A monograph on the Bulgarian stand about Kosovo
4/2007
Ел. Дограмаджиева - Hова книга за най-значимите природни съкровища на Земята
Еl. Dogramadzhieva: A new book on the most significant natural treasures on Earth
2/2007
*** Велико Търново през погледа на географа и родолюбеца
*** Veliko Tarnovo Veliko Tarnovo through the eyes of a Geographer and Patriot
2/2007
Н. Тодоров – „География на Южна Америка“
N. Todorov: „Geography of South America“
4/2006
Нов пътеводител за Сърнена Средна гора
A new guidebook of Sarnena Sredna gora
4/2006
Тестовите варианти в обучението по география
Tests in geographic education
2/2006
Статистически справочник за изпита "География на България"
Statistical handbook for the exam of “Geography of Bulgaria”
2/2006
Нова книга за София
New book about Sofia
1/2006
Една вълнуваща изповед за спелеологията
An exciting confession about Speleology
1/2006
Нова книга за туризма в България
A new book on tourism in Bulgaria
2-3/2005
"Разширяващи се хоризонти в един свиващ се свят"
"Expanding horizons in a shrinking world"
1/2005
Нова полезна книга за Централния Балкан
A new useful book about the Central Balkan
1/2005
Аерокосмически методи в екологията и изучаването на околната среда
Space research methods in ecology and environmental studies
6/2004
Впечатляваща книга за световното културно наследство
An impressive book about the world cultural heritage
5/2004
Класици на геополитиката – от Ратцел до Батаклиев
Classics in Geopolitics – from Ratzel to Batakliev
5/2004
Чудесата на българската природа
The wonders of the Bulgarian nature
2-3/2004
Нова нетрадиционна книга за българските градове
A new unconventional book about the Bulgarian cities
1/2004
Една много полезна книга
A very useful book
4/2003
Едно изследване на новата географска действителност
A survey of the new geographic reality
2-3/2003