Обучението по география
научно-методическо списание
брой 1, 2005 г.


СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS


География. Научни форуми
Geography. International events


А. Бутимър – „Една земя – много светове“
A. Batimer: „One Earth, many worlds“.
стр. 3
Д. Михова – Юбилейният ХХХ Международен географски конгрес
D. Mikhova: The Anniversary XXX International Geographical Congress.
стр. 4

Методика на обучението. Научни форуми
Мethods of education. International events
*** Международна Комисия по географско обучение (CGE)
*** The International Commission of Geographic Education
стр. 14

Нашият конкурс.
Our quiz.

Н. Георгиева – Из дневника на едно незабравимо преживяване
N. Georgieva: Snatches from the diary of an unforgettable experience
стр. 17

Портрети – гордостта на България
Portraits – Our Pride
* * * Николина Георгиева – момичето, което нарисува България пред елита на световната география
* * * Nikolina Georgieva: the girl who pictured Bulgaria in front of the International Geographic Elite
стр. 26

Проекти.
Projects
П. Стефанов – Българската инициатива: „Да се научим да изследваме света заедно“
P. Stefanov: A Bulgarian initiative: „Let’s learn how to investigate the world together“.
стр. 29

Географски вести.
Сurrent news

* * * Изложба за първите големи успехи на българските ученици в състезанията по география
* * * An Exhibition about the first high success of Bulgarian students in Geographic competitions
стр. 31

Нови книги
New books

*** „Разширяващи се хоризонти в един свиващ се свят“
*** „Expanding horizons in a shrinking world“
стр. 35

Конкурси, състезания.
Competitions, contests

М. Султанова, Хр. Маркова – Пета Международна олимпиада по география в Гдиня, Полша и българското участие в нея
M. Sultanova, Hr. Markova: Fifth International Geographic Olympiad in Gdynya, Poland and the mass Bulgarian participation.
стр. 37
Д. Михова – Шеста Международна географска олимпиада ‘2006 г. (Австралия)
D. Mikhova: Sixth International Geographic Olympiad ‘2006 (Australia)
стр. 44

География
Geography

Г. Железов – Модел на класификация на системите от влажни зони в Лудогорско-Добруджанския район
G. Zhelezov: Classification model of wetland systems in the Ludogorie-Dobrudja region.
стр. 47
Пл. Лазаров – Състояние и перспективи на туризма в България
Pl. Lazarov: State and perspectives of tourism in Bulgaria
стр. 51
П. Михайлов – Промени в административно-териториалното деление и статута на селищата в България през 2004 г.
P. Mikhailov: Adimistrative-territorial changes and settlement statues in Bulgaria in 2004.
стр. 56

Методика на обучението. Професионален опит
Мethods of education. Рrofessional experience

М. Ламбова – Основни аспекти на професионалната самооценка на студентите – бъдещи учители по география
M. Lambova: Fundamental aspects of self-evaluation of students – future teachers of Geography.
стр.57

Географски вести
Сurrent news

*** Врачански учител по география получи престижната национална награда „Даскал Ботьо Петков“
*** A teacher from Vratza got the prestigious national prize of „Daskal Botyo Petkov“.
стр. 65
*** Ние вървяхме... (Ретроспективна изложба на Т. Гладков от гр. Троян)
*** We pushed on… (A retrospective exhibition of T.Gladkov in the city of Troyan).
стр. 66

Портрети - видни географи
Portraits – Distinguished geographers

*** Тодор Гладков – учителят, след който вървяха поколения
*** Todor Gladkov, the teacher who led generations.
стр. 68

Нови книги
New books

П. Михайлов – Нова полезна книга за Централния Балкан
P. Mikhoailov: A new useful book about the Central Balkan
стр. 71

Научни форуми
International events

*** Международна научна конференция за защитените карстови територии (18-21 октомври 2005 г., Шумен)
*** International conference on protected karst territories (18-21 October, 2005, Shumen)
стр.73

Нашият конкурс
Our quiz

*** Международен конкурс „Карст под защита – дар за поколенията“
*** International competition „Karst under protection: gift for the generations“.
стр. 75
*** Конкурсът „Пещерите – един вълнуващ свят“ продължава
*** Our competition „Casves: an exciting world“ continues
стр. 77
Л. Димитрова – Безвремие (есе)
L. Dimitrova: Time-out (an Essay)
стр. 78

Географски календар
Geographic calendar

*** Най-важните географски събития през 2004 г.
*** The most important Geographic events in 2004
стр. 79